Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

PISSzanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem na obszarze kraju zagrożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Powiatowa Stacja Sanitrano – Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników  ogranicza przyjęcia petentów. 

Na miejscu będą załatwiane tylko sprawy bardzo pilne.

W pozostałych sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami

61 44 46 067, 881 915 880

lub  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Rakoniewicka 42

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel./fax: 61 444 60 67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres skrytki EPUAP: /psse_grodzisk_wlkp/skrytka

Telefon alarmowy: 881 915 880

Pod całodobwy numer alarmowy prosimy dzwonić poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim, w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub złą sytuacją epidemiologiczną!

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 14.35

Forumularz kontaktowy:

Warning: javascript error detected!

This is most likely a result of the actions of a third party extension, which causes javascript functionality to fail across the entire page.

If you see this warning, please check out the documentation regarding jQuery conflicts. We have solutions that can also fix third party issues like this one.

You can force this notification off by switching the show error warnings field off in the advanced tab. But it is better to address it, as the form will most likely not work the way you expect.

 

 

ankieta1Szanowni Państwo,
Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety, która ma na celu ciągłe doskonalenie poszczególnych obszarów działania naszej Stacji.

Wypełnioną ankietę można przesłać elektronicznie na adres sekretariatu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź dostarczyć osobiście do siedziby PSSE w Grodzisku Wlkp., ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wlkp.  – biuro sekretariatu.

Ankieta do pobrania tutaj.

uwaga

Dnia 04 maja 2018 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp.

będzie nieczynna.

Podstawa Prawna : Zarządzenie  Nr 2/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wlkp.  z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r.  oraz Zarządzeniem Nr 3/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 w sprawie  ustalenia  dnia wolnego od pracy w 2018r.

32145671012

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.psse-grodzisk.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Urzędu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),
 4. statutu nadanego Zarządzeniem Nr 257/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r.

Powiatowa Stacja  w Grodzisku Wielkopolskim jest  jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym  finansowanym z budżetu państwa w stosunku, do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

Kierownictwo

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Walerian Silski
tel. (061) 44 46 067
fax (061) 44 46 067
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Jagoda Jurga
tel. (061) 44 46 067
fax (061) 44 46 067
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gł.Księgowy
mgr Żaneta Bednarczyk
tel. (061) 44 46 067
fax (061) 44 46 067
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar działania

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim jest powiat grodziski.

Zakres działalności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez zapobiegawczy oraz bieżący nadzór sanitarny oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także  poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.`

Uprawnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim jest uprawniony do:

 1. Kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.
 2. wstępu na terenie miast i wsi do:
  1. zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  2. obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  3. środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  4. obiektów będących w trakcie budowy.
 3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób.
 4. Żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych.
 5. Pobierania próbek do badań laboratoryjnych.
 6. Wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.
 7. Wydania decyzji celu usunięcia  uchybień, w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 8. Wydania decyzji dotyczącej unieruchomienia zakładu  pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcia obiektu użyteczności publicznej, wyłączenia z eksploatacji środka transportu, wycofania z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcia lub zaprzestania innych działań w przypadku stwierdzenia naruszeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
 9. Wydania decyzji nakazującej likwidację hodowli lub chowu zwierząt w przypadku stwierdzenia naruszeń, które stanowią  bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
 10. Wydania decyzji nakazującej wstrzymanie obrotu detergentami  lub ich wycofanie w przypadku stwierdzenia  niezgodności z przepisami.
 11. Wydania decyzji dotyczącej wstrzymania produkcji, wprowadzania do obrotu lub wycofania z rynku substancji chemicznych i ich mieszanin, produkowanych lub wprowadzanych do obrotu niezgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
 12. Wydania decyzji  wstrzymującej wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu  bądź nakazującej wycofanie  z rynku produktu, do czasu przeprowadzenia badań jego bezpieczeństwa, w przypadku którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że stwarza on zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
 13. Zgłaszania sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
 2. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego,
 3. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej,
 4. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń,
 5. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych,
 6. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki,
 7. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
 8. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
 9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości,
 10. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 11. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych,
 12. Stanowisko Pracy Archiwisty,
 13. Oddział Nadzoru, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia,
- Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej,
- Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii,
- Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
- Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
- Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy.

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania Statutu.
Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim.

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi